iKrotoszyn.pl reklamy
Prawne porady

Zderzenie z sarną. Czy szkodę warto zgłosić do zarządcy drogi?

2021-08-06 10:09:00
Kontynuujemy nasz cykl artykułów, w którym radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium - na naszych łamach - udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania Czytelników. Tym razem tematyka drogowa.

- Jakiś czas temu doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyłem. Gdy jechałem swym autem, nagle na jezdnię wtargnęła sarna, nie było możliwości uniknięcia kolizji. W efekcie doszło do uszkodzenia samochodu. Dodam, że jechałem z przepisową prędkością a na tym odcinku nie było ustawionego znaku ostrzegawczego o przebiegających dzikich zwierzętach - zauważa nasz Czytelnik. 

- Zgłosiłem szkodę do zarządcy drogi, ten sprawę przekazał do swego ubezpieczyciela, który przysłał mi decyzję odmowną, że nie wypłaci odszkodowania, bo zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, bo nie można mu przypisać winy. Złożyłem reklamację, w której napisałem o tym, że przecież nie było tam znaku ostrzegawczego i że tu tkwi wina zarządcy. Reklamacja nie została uwzględniona a ubezpieczyciel odpisał, że zarządca nie musiał postawić znaku albowiem nie trafiały do niego żadne informacje o tym, że na tym odcinku drogi dochodzi do kolizji z dziką zwierzyną. Wiem, że policja miała wiedzę, że takie kolizje się tam już, co jakiś czas zdarzały - opisuje Czytelnik.

 

Odpowiedź radców prawnych:

Sprawą kluczową w takim wypadku jest ustalenie, czy są podstawy do przypisania zarządcy drogi winy w nienależytym utrzymaniu drogi przez brak znaku A-18b (Dzikie zwierzęta) i co za tym idzie odpowiedzialności za szkodę.

Obowiązek wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela istnieje bowiem w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego zarządcy za skutki powstałej szkody w związku ze zdarzeniem na drodze.

Znak A-18b ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Znak ten ustawiać należy w miejscach szlaków przechodu zwierząt przez drogę, w miejscach gdzie dzika zwierzyna często przekracza drogę. Informacją, że tak jest są m.in. wcześniejsze kolizje. A Pan dowiedział się, że takie zdarzenia miały już tam miejsce wcześniej.

Jednak ubezpieczyciele często odmawiają wypłaty odszkodowania, tłumacząc to tym, że do zarządcy nie dochodziły wcześniej żadne sygnały o takich sytuacjach.

I tutaj przydatny jest pogląd artykułowany w wyrokach sądów powszechnych, że obowiązkiem zarządcy jest aktywne ustalanie oraz bieżące badania stanu zagrożenia na drodze i informowanie o tym użytkowników dróg – m.in. znakami A-18b oraz, że błędny jest  pogląd, że z odpowiedzialności zwalnia to, iż zarządca nie miał żadnych sygnałów o zagrożeniach, konieczne jest aby zarządca aktywnie kwestie te badał a wyniki tego badania nie nakazywały ustawienia znaków.

„Reasumując, ustawienie znaku A - 18b uzasadnione jest w przypadku ustalenia bytowania i szlaków przechodu zwierząt przez drogę, czego ewentualnym potwierdzeniem są wcześniejsze zdarzenia z ich udziałem. Od zarządcy drogi wymaga się aktywnego badania stanu zagrożenia na drodze oraz dbania o aktualizację informacji w tym zakresie i przekazywania jej użytkownikom dróg poprzez umieszczanie (lub znoszenie) odpowiednich znaków ostrzegawczych. Zaniechanie lub wadliwe wypełnienie tych obowiązków i będące z nim w związku przyczynowym zdarzenia wywołujące szkody może prowadzić do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie zarządcy drogi. Odpowiedzialność zarządcy drogi aktualizuje się zatem, jeżeli do zdarzenia doszło na obszarze, gdzie ostrzegający znak drogowy powinien zostać, ale nie został, ustawiony.” [Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2013 r. I ACa 717/12 LEX nr 1267188]

Oczywiście pogląd ten nie czyni sprawy z góry wygraną, lecz na pewno poprawia sytuację poszkodowanego.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania i nieuwzględnienia reklamacji, może Pan skierować sprawę do Sądu.

Może Pan też skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, jak w przedmiotowej sprawie, można bowiem wystąpić do Rzecznika z wnioskiem aby przeprowadził postępowanie interwencyjne (bezpłatne). Można też zwrócić się do niego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania polubownego (którego koszt jest zdecydowanie niższy niż postępowania przed Sądem).

 

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z przedmiotową sprawą - dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2021 roku prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.

Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B