iKrotoszyn.pl reklamy
Bezpłatne porady prawne

Wniosek o ubezwłasnowolnienie. To warto wiedzieć!

2021-03-16 08:03:00
Radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni będą starali się na naszych łamach udzielać porad i odpowiedzi na nurtujące naszych Czytelników pytania. Zatem, zachęcamy do przesyłania e-maili na redakcyjną skrzynkę z propozycjami kolejnych tematów. Dziś pierwszy z nich.

Pytanie:

Moja 80-letnia matka choruje na zespół otępienny na tle choroby Alzheimera. W ostatnim czasie jej stan znacznie się pogorszył. Bardzo utrudnione jest porozumienie z nią. Nie ma mowy o załatwianiu przez nią samodzielnie jakichkolwiek spraw. Nie ma świadomości własnych działań. Wymaga stałej opieki innych osób. Obawiam się co będzie, gdyby konieczne było przyjęcie jej do DPS. Przecież ona nie będzie w stanie świadomie wyrazić na to zgody, nie będzie w stanie w ogóle świadomie, samodzielnie podjąć decyzji.

 

Odpowiedź:

Rozwiązaniem może być ubezwłasnowolnienie całkowite matki.

Zgodnie z art. 13 Kodeksu cywilnego, osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Warto przy tym pamiętać, że postępowanie o ubezwłasnowolnienie jest tak skonstruowane, aby w jak największym stopniu zadbać o interesy osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, aby nie dochodziło do pochopnych decyzji w tej kwestii. Postępowanie to prowadzone jest przez Sąd Okręgowy w składzie trzech sędziów zawodowych. W postępowaniu uczestniczy prokurator. Sąd ma obowiązek wysłuchać osobę, która ma być ubezwłasnowolniona. W trakcie postępowania musi zostać przeprowadzony dowód z opinii biegłych sądowych, psychiatry lub neurologa i psychologa. Aby doszło do ubezwłasnowolnienia, Sąd musi mieć pewność, nie tylko tego, że istnieją przesłanki niedorozwoju umysłowego, choroby psychicznej czy innych zaburzeń psychicznych, skutkujące tym, że osoba taka nie jest w stanie kierować swym postępowaniem, ale i to, że ewentualne ubezwłasnowolnienie jest celowe. Celowość ubezwłasnowolnienia oznacza, że będzie ono służyć niesieniu pomocy osobie, która ma być ubezwłasnowolniona, w załatwianiu jej spraw osobistych lub majątkowych.

Warto też pamiętać, że dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie sąd ustanawia opiekuna prawnego. Opiekun ten działa w imieniu i na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej, dbając o jej interesy. Ponadto opiekun prawny ma obowiązek składania sądowi sprawozdania ze sprawowanej opieki. Dla zabezpieczenia interesów osoby ubezwłasnowolnionej istotny jest również fakt, że we wszystkich ważniejszych sprawach osoby ubezwłasnowolnionej konieczne jest uzyskanie przez opiekuna oddzielnego zezwolenia sądu.  Dobro tej osoby jest bowiem wartością nadrzędną.

Wniosku o ubezwłasnowolnienie nie może złożyć każdy. Może zrobić to małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy. Ten, kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny. Wniosek winien spełniać wymogi pozwu i pisma procesowego. Co do zasady konieczne jest dołączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, uzasadniających konieczność ubezwłasnowolnienia (będzie to np. świadectwo lekarskie wydane przez psychiatrę lub opinia psychologa, jeśli ubezwłasnowolnienie ma być orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego, albo też zaświadczenie poradni przeciwalkoholowej czy zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień, jeśli ubezwłasnowolnienie nastąpić ma z powodu pijaństwa czy narkomanii). Wniosek podlega opłacie sądowej stałej w wysokości 100 zł. Dodatkowym kosztem jest wypłacane w ramach postępowania wynagrodzenie dla biegłych sądowych.

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z ubezwłasnowolnieniem - dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2021 roku prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.

 

Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B