iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

W czerwcu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa

W tym roku kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa wielkopolskiego rozpocznie się 17 kwietnia, a zakończy 21 lipca 2023 roku.

 

Z kolei w powiecie krotoszyńskim potrwa ona od 5 do 26 czerwca i zostanie przeprowadzona w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.

 

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2004 r.,

2) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3) osoby, które w latach 2021 - 2022:

a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,

4) kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy o obronie Ojczyzny,

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Każdy podlegający obowiązkowi stawienia się przed powiatową komisję lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez burmistrza/wójta wzywające do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej. Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

W wyznaczonym dniu, osoba stając do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

2) posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji), o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r .o obronie Ojczyzny;

3) dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) prawo jazdy – jeśli posiada uprawnienia.

Osoba, która zgłasza się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie, dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego badania przez powiatową komisję lekarską.

 

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego zostaną wezwane przed powiatową komisję lekarską przez burmistrz/wójta w następujących terminach:

1. Miasto i Gmina Krotoszyn - 5 - 14 czerwca

2. Miasto Sulmierzyce - 14 czerwca

3. Miasto i Gmina Zduny - 15 - 16 czerwca

4. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. - 16 - 20 czerwca

5. Miasto i Gmina Kobylin - 20 - 21 czerwca

6. Gmina Rozdrażew - 22 czerwca

7. Kobiety - 23 czerwca

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr tel. 508 049 123. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed powiatową komisję lekarską w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają karze grzywy lub karze ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy) z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 627254256 wew. 301 lub wew. 347, 508049123 oraz właściwych urzędach gmin.

Źródło: powiat-krotoszyn.pl
Sklep internetowy z włoskimi produktami - allitaliana.pl

Czytaj również

PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKUKurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.