Zamawiaj bez wychodzenia z domu! - kupujlokalnie.online

iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej


Praca Agency - Międzynarodowa Agencja Pracy
Reklama - DUNYA DONER PRACA
Reklama - Pralnia Laguna


Reklama - COLORSHIRT.PL - Nadruki na koszulki, gadżety reklamowe z nadrukiem dla firmReklama - OSK AS Maria Maśniak

PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM
Bez względu od tego, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz, możesz wspierać naszą zakładkę ipomagamy aktywnie.

Autopromocja gazety internetowej ikrotoszyn.pl
Artykuł sponsorowany

POWIAT KROTOSZYŃSKI (2014 – 2018) Bezpieczny i przyjazny

2018-10-05 12:10:00

V kadencja samorządu powiatowego w Krotoszynie dobiega końca. Co udało się zrealizować? Czy są powody do dumy? Ocenę pozostawiamy mieszkańcom.

Szanowni Państwo!

V kadencja samorządu powiatowego w Krotoszynie dobiega końca.  Uratowanie krotoszyńskiego szpitala, zapewnienie młodzieży dobrego startu w dorosłe życie, troska o nasze rodziny - seniorów i niepełnosprawnych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach poprzez remonty i budowę ścieżek rowerowych stanowiły dla nas największe wyzwania.

Co udało się zrealizować? Czy są powody do dumy? Ocenę pozostawiamy mieszkańcom.

 

Pozdrawiam serdecznie,

Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka

 


ZDROWIE jest najważniejsze

W latach 2014-2018 władze Powiatu Krotoszyńskiego podjęły strategiczne decyzje dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Na początku kadencji sytuacja finansowa szpitala  nie wyglądała najlepiej. Przeprowadzony audyt oraz analiza finansowa pokazały, że zadłużona na blisko 14 milionów służba zdrowia wymaga zmian. W tej sytuacji Rada Powiatu Krotoszyńskiego podjęła uchwałę o realizacji Programu Restrukturyzacji SPZOZ Krotoszyn.

Szpital stopniowo zaczął poprawiać kondycję finansową. Rozpoczęto zmiany w zarządzaniu. Podjęto kroki w obszarze zatrudnienia, renegocjowano kontrakty z NFZ. Na koniec 2016 r. po raz pierwszy od wielu lat szpital zamknął rok dodatnim wynikiem finansowym. Najważniejszym zadaniem, oprócz zmian organizacyjnych, było doprowadzenie do rozbudowy szpitala przy ul. Mickiewicza i przeniesienie tam jak największej ilości oddziałów. Skoncentrowanie działalności w jednej lokalizacji zmniejszy koszty oraz zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

W roku 2017 bardzo wyraźnie poprawiła się sytuacja finansowa SPZOZ. Zadłużenie zmniejszało się, zwiększyła się płynność finansowa. To pozwoliło nie tylko na realizację projektów unijnych i zakupy nowoczesnego sprzętu (o łącznej wartości 7 mln zł).  Nastąpił również wzrost wynagrodzenia (średni wzrost wynagrodzeń pracowników SPZOZ wyniósł 10 %). W ostatni rok V kadencji samorządu powiatowego szpital wkroczył z ustabilizowaną sytuacją finansową, zaawansowanym procesem dostaw sprzętowych oraz realizacją strategicznej  inwestycji, jaką jest rozbudowa siedziby głównej przy ul. Mickiewicza.

W 2014 r. pracę w szpitalu rozpoczął nowoczesny 16-rzędowy tomograf, w 2015 r. otwarto Oddział Chemioterapii Dziennej oraz oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny. W roku 2016 zakończono budowę głównego wejścia do szpitala. Mieszczą się tam tzw. wieczorynka, izba przyjęć, pracownia badań endoskopowych. W r. 2017 oddano do użytku wyremontowane gabinety lekarskie i zabiegowe w poradniach: chirurgicznej, kardiologicznej i reumatologicznej w budynku na ul. Bolewskiego. Przeniesiono  też laboratorium centralne do nowo wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Mickiewicza. W nowej siedzibie przy ul. Bolewskiego uruchomiono pracownię mammograficzną oraz Zakład Lecznictwa Usprawniającego.  W maju 2018 r. całkowicie wyremontowano i zmodernizowano poradnię położniczo-ginekologiczną.

W kwietniu 2018 r. rozpoczęto największą powiatową inwestycję - rozbudowę głównej siedziby szpitala. Już w przyszłym roku znajdą tam wszystkie krotoszyńskie oddziały. Wartość inwestycji sięga ponad 24,5 mln złotych. Z tego 20 milionów  stanowi preferencyjna pożyczka Jessica 2 przyznana przez Bank Gospodarstwa Krajowego działający w mieniu samorządu województwa wielkopolskiego. 

 Tak będzie wyglądał Szpital Powiatowy im. M Nenckiego w Krotoszynie po rozbudowie (wizualizacja)

Wśród zakupionego są m.in.:  wysokiej klasy karetka, aparat USG 4D, aparat do hemodializy – „sztuczna nerka”, kardiotokograf dla oddziału położniczo-ginekologicznego, pompy infuzyjne dla oddziału chorób wewnętrznych.

 


Czy wiesz, że: Najnowszym sprzętem pozyskanym przez szpital w maju 2018 r. jest aparat RTG typu Telekomando. Jest to jeden z pięciu takich w Polsce, posiadający spośród nich najlepsze parametry techniczne.


 

WSPARCIE SPOŁECZNE – integracja, aktywność, pomoc

Powiat krotoszyński ma jeden z najlepiej rozwiniętych systemów wsparcia społecznego w regionie. Na naszym terenie działa szeroka sieć placówek - ośrodek dla ofiar przemocy, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zakład Aktywności Zawodowej oraz  dwa Domy Pomocy Społecznej - w Baszkowie (gdzie wykonano remont wieży zabytkowego pałacu będącego siedzibą placówki i poszerzono w nim część mieszkalną oraz przeprowadzono rewitalizację parku) i w Zdunach (gdzie powstało boisko sportowe z zapleczem rehabilitacyjnym).

Z myślą o dzieciach dotkniętych przez los stworzono warunki do pracy zawodowych rodzin zastępczych, organizowane są Dni Rodzicielstwa Zastępczego, dzieci korzystają z wypoczynku letniego, a rodzice mogą liczyć na  pomoc w problemach wychowawczych, czy rozwiązywaniu kłopotów dnia codziennego. Działają także świetlice środowiskowe, na konkretną pomoc liczyć mogą dzieci i młodzież opuszczające placówki wychowawcze.

Seniorzy z naszego powiatu korzystają ze stale poszerzanej oferty. Odbywają się zajęcia Uniwersytetu III Wieku, kluby seniora istnieją w każdej gminie. Powiat realizuje projekt „Senior z inicjatywą”, liczne kampanie społeczne i happeningi.

 

W cyklu rajdów rowerowych z okazji 20-lecia samorządu powiatowego udział wzięło ok. 400 osób (fot. Joanna Król)

W minionych latach wsparciem objęto także mieszkańców dotkniętych chorobą Alzheimera w ramach projektu z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Alzheimerowskim Meetingdem. Poszerzono ofertę prawnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych -udzielono ponad 36.560 porad! Z myślą o osobach dotkniętych ubóstwem powiatowe placówki prowadzą  Bank Chleba, zbiórki żywności i salon odzieży.

 


Czy wiesz, że: W  uznaniu dla polityki senioralnej  zaproszono Powiat Krotoszyński do zaprezentowania się podczas Targów Viva Seniorzy 50+  na Międzynarodowych Targach Poznańskich!


 

BEZPIECZEŃSTWO – w trosce o  zdrowie i życie  

Władze powiatu aktywnie wpierają tych, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo. Dlatego Rada Powiatu Krotoszyńskiego w minionej kadencji  dofinansowała Państwową Straż Pożarną (215 tys. zł) oraz Policję (300 tys. zł) pomagając  w zakupie samochodów i wyposażenia. Powiat prowadzi programy profilaktyczne, w ramach których dzieci w szkołach i przedszkolach otrzymują znaki odblaskowe, a z młodymi kierowcami przeprowadza się spotkania. W ten sposób realizowany jest Program „Bezpieczny Powiat Krotoszyński”. Statystyki pokazują, że powiat należy do najbezpieczniejszych w województwie. Większość wskaźników dotyczących przestępstw czy niebezpiecznych zdarzeń jest niższa od średniej regionu. Z roku na rok rośnie wykrywalność sprawców przestępstw.

Rada Powiatu Krotoszyńskiego V kadencji (fot. Sebastian Szostak)

 


Czy wiesz, że:  W konkursie  „Czujka w domu tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”, wzięło udział 1400 mieszkańców powiatu - w drodze losowania 240 rodzin otrzymało czujki tlenku węgla, a w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” znaki odblaskowe otrzymało około 2.000 dzieci . W ramach akcji „Bezpieczny rowerzysta” rozdano natomiast 1.200 kamizelek odblaskowych.


 

RYNEK PRACY – aktywni i pomocni

Przed pięcioma laty stopa bezrobocia w powiecie krotoszyńskim wynosiła 10,6% . W czerwcu roku 2018  osiągnęła rekordowo niski poziom - 3,3%. Przed Powiatowym Urzędem Pracy stanęły więc nowe wyzwania – zaktywizowanie najbardziej biernej grupy osób pozostających bez pracy i pomoc lokalnym przedsiębiorcom w znalezieniu kadr. W ciągu tych lat odnotowano bowiem ponad 17 tys. wolnych miejsc pracy, dla których szukano obsady. Słuchając zapotrzebowania płynącego z zakładów powiatowe służby zatrudnieniowe pozyskiwały  pieniądze na aktywizację zawodową bezrobotnych. W latach 2014 – 2018 udało się z uzyskać kwotę blisko 38 mln. zł i zaktywizować 4 tys. osób. Ponad 700 bezrobotnych wzbogaciło swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Urząd udzielił wsparcia 358 osobom uruchamiającym własną działalność – w ten sposób powstały nowe przedsiębiorstwa. Pracodawcy wyposażyli lub doposażyli w nowoczesny sprzęt blisko 600 stanowisk, na które skierowano osoby bezrobotne zyskujące długotrwałe, bo ponad 2-letnie zatrudnienie. Krotoszyńskie przedsiębiorstwa skorzystały z różnego rodzaju subsydiowania zatrudniania tj. prac interwencyjnych, robót publicznych, bonów zatrudnieniowych itp., skierowano na te formy 720 osób. Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwolił natomiast na sfinansowanie szkoleń 900 pracowników (i pracodawców) w ponad dwustu firmach.

 


Czy wiesz, że: Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie należy do czołówki najskuteczniejszych  „pośredniaków” w Polsce. W 2017 r. PUP Krotoszyn zajął I miejsce w Wielkopolsce i II miejsce w kraju w ogólnopolskim rankingu oceniającym pracę publicznych służb zatrudnienia.


 

EDUKACJA – jakość nauczania, dobra baza

W szkołach powiatu uczy się blisko 3 tysiące dzieci i młodzieży, w tym dzieci niepełnosprawne. Zadaniem samorządu jest zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki. Największym jednak wyzwaniem pozostaje zapewnienie należytego poziomu szkół, tak by ich absolwenci znajdowali godziwą pracę lub z powodzeniem kontynuowali naukę na wybranych uczelniach. W tej kadencji szczególny nacisk położono na współpracę z przedsiębiorcami. Powstała Rada Oświatowa, w której zasiadają również właściciele firm. Efektem przyjętej polityki jest podpisanie kilku umów na prowadzenie klas patronackich pod opieką największych lokalnych przedsiębiorstw.

Nieustannie inwestujemy w szkoły – w ramach projektów z Unii Europejskiej powstają nowe pracownie przedmiotowe (100-procentowe dofinansowanie), a w Krotoszynie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr  2 otwarto (sfinansowane w 85 procentach przez fundusze unijne) boisko o wartości blisko 1,4 mln zł – dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta i przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Powiat ściśle współpracuje także z gminami zachęcając uczniów gimnazjów i obecnie – podstawówek, do wyboru lokalnych szkół. Pełną informację o naszych szkołach dostarczają młodzieży - organizowane co roku targi edukacyjne, akcje „otwartych drzwi” szkół oraz wydawane przez powiat Vademecum Edukacyjne.

 

Coroczne Targi Edukacyjne ułatwiają młodzieży wybór dalszej drogi kształcenia (fot. Grzegorz Pierzchała)

 


Czy wiesz, że: I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie osiągnęło w roku 2018 wyniki matur na poziomie wyższym od wielkopolskiego i krajowego! Wynik egzaminów z matematyki na poziomie rozszerzonym jest jednym z najwyższych w subregionie kaliskim i wyższym od wszystkich szkół w powiatach ościennych (w tym np. wszystkich liceów ostrowskich)!


 

DROGI – razem można więcej

W ostatnich latach – wbrew temu, co się mówi – ograniczono w Polsce źródła dofinansowania do remontów. Nie uwzględniono ich w programach Unii Europejskiej, także program krajowy zwany popularnie „schetynówkami” nie dysponował wystraczającymi środkami. Mimo to powiat zrealizował 39 inwestycji drogowych o łącznej wartości około 19 milionów. Było to możliwe tylko dzięki  szerokiej współpracy z samorządami gminnymi. Dzięki ich pomocy udało się przeprowadzić 26 inwestycji. Szczególny akcent w tej kadencji postawiono na budowę lub modernizacje ścieżek pieszo-rowerowych i chodników. Skuteczny lobbing lokalnych samorządów z terenu powiatu przyniósł też efekt w postaci budowy ścieżek rowerowych przy drogach krajowych (nr 15 – Koźmin - Kaniew, Krotoszyn-Zduny) nr 36 (Krotoszyn – Lutogniew), a także remont drogi wojewódzkiej w Sulmierzycach.

 

Oficjalne oddanie do użytku nowo wybudowanej ścieżki rowerowej na ul. Konstytucji 3 Maja w Krotoszynie (fot. Joanna Król)

 

Do bardziej istotnych inwestycji w ostatnich latach należały m.in.: budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz remont nawierzchni wzdłuż ulicy Kozala w Krotoszynie i dalej - drogi w Henrykowie (gm. Rozdrażew), przebudowa ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. , przebudowa ulicy Stawnej w Krotoszynie, remont wraz z poszerzeniem istniejącej ścieżki wzdłuż drogi powiatowej Chachalnia-Krotoszyn, budowa ścieżki Bestwin-Baszków, remont ulicy Kaliskiej w Sulmierzycach czy ulicy Powstańców Wlkp. w Kobylinie.

 


Czy wiesz, że: Ścieżka pieszo-rowerowa prowadząca przez Krotoszyn do Mahle i Kobierna powstała w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu partnerskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji, Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Powiatu Krotoszyńskiego! Projekt ma wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Krotoszynie.  Powiat pobudował szlaki rowerowe, a MZK wzbogaciło się o ekologiczne autobusy!


 

DZIAŁAMY wspólnie na rzecz Małej Ojczyzny

Powiat krotoszyński jest inicjatorem lub współorganizatorem wielu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych. Cyklicznym wydarzeniem promującym nasz folklor i kuchnię regionalną jest festiwal „Powiat od Kuchni”. Współgospodarz imprezy - słynny kucharz Karol Okrasa w roku 2018  otrzymał tytuł „Zasłużonego dla Krotoszyna”. Wydarzeniem, które integruje całe środowisko wiejskie powiatu są Powiatowe Dożynki. Od trzech lat odbywają się one w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie. Powiat angażuje się w szereg ciekawych, wartych promocji wydarzeń. Każdego roku wspieramy około 70 imprez organizowanych nie tylko przez kluby sportowe, stowarzyszenia czy gminy, ale także grupy mieszkańców.

 

Festiwal „Powiat od Kuchni” z Karolem Okrasą w roli głównej to sztandarowa impreza Powiatu Krotoszyńskiego (fot. Krzysztof Banaszak)

 

Ostatni rok V kadencji powiatowej był wyjątkowy – samorząd powiatu krotoszyńskiego obchodził 20-lecie swej działalności. Postanowiliśmy ten jubileusz świętować razem z mieszkańcami. W czerwcu 2018 r. na krotoszyńskim Rynku odbył się festyn, na którym prezentowały się wszystkie nasze jednostki. Niezwykłym wydarzeniem stał się trzyetapowy rajd rowerowy z okazji 20-lecia powiatu i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którego trasa wiodła przez wszystkie zakątki Ziemi Krotoszyńskiej i w którym uczestniczyło ponad 400 osób.

Staramy się także integrować naszą społeczność wokół działań na rzecz ochrony środowiska. W ostatnich dwóch latach realizowano zakrojony na szeroką skalę program usuwania azbestu. We współpracy z leśnikami prowadzimy edukację ekologiczną wśród najmłodszych. Popularność zdobywają akcje sadzenia lasu czy wypuszczania dzikiego ptactwa. O tym, jak bardzo przywiązani jesteśmy do naszego naturalnego bogactwa świadczy fakt, że corocznie przyznawana przez starostę nagroda nosi nazwę „Krotoszyński Dąb”. W minionych czterech latach odebrało ją (w kategoriach: oświata, kultura, działalność społeczna, gospodarka, sport) 21 osób.

 


Czy wiesz, że: W powiecie krotoszyńskim działa ponad 300 stowarzyszeń – o 70  więcej niż przed czterema laty. To świadczy o rosnącej aktywności naszych mieszkańców. W latach 2015-2018 organizacjom pozarządowym powierzono realizację  127 zadań dofinansowując je kwotą ponad pół miliona złotych.


 

 


 TEOMINA SPORT - SIŁOWNIA - FITNESS
Reklama - IGLOO - KROTOSZYN CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE

Przeprowadzki Krotoszyn - transport towarów

Reklama - STOLARSTWO KAMIL SUCHORZEWSKI

Reklama - Zakuwanie węży hydraulicznych - DRAGON

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
Reklama - STALMACH - Pokrycia Dachowe
iKrotoszyn.pl reklamy
Sieć gazet internetowych - igazetyinternetowe.pl