iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Kwalifikacja wojskowa w powiecie krotoszyńskim. Kto musi stawić się przed komisją?

Od 4 do 22 marca w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa w powiecie krotoszyńskim.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby, które w latach 2022 - 2023:
  - zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  - zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej,
 4.  kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej

Osoba stając do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 2. posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji), o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy;
 3. dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
 4. prawo jazdy – jeśli posiada uprawnienia.

Osoba, która zgłasza się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową lub zaświadczenie o stawiennictwie i nadanej kategorii zdolności do służby wojskowej oraz dokumenty lekarskie, dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego badania przez powiatową komisję lekarską.

Wszystkie osoby podlegające wezwaniu do kwalifikacji otrzymają imienne wezwania z urzędów miast i gmin. Harmonogram stawiennictwa do kwalifikacji w roku 2024 wygląda następująco:

 1. Miasto i Gmina Krotoszyn 04 - 11.03.2024 r.
 2. Miasto Sulmierzyce 12.03.2024 r.
 3. Miasto i Gmina Zduny 13 - 14.03.2024 r.
 4. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. 14 - 18.03.2024 r.
 5. Miasto i Gmina Kobylin 19 - 20.03.2024 r.
 6. Gmina Rozdrażew 21.03.2024 r.
 7. Kobiety 22.03.2024 r.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 62 725 42 56 wew. 301 lub wew. 347, tel. 508 049 123 oraz właściwych urzędach gmin.

Źródło: powiat-krotoszyn.pl
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.