iKrotoszyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Koniec epidemii - koniec ułatwień dla cudzoziemców związanych z legalizacją pobytu w Polsce

W związku z odwołaniem stanu pandemii COVID-19 w Polsce, kończą się ułatwienia wprowadzone na ten okres dla cudzoziemców, związane z legalizacją pobytu w naszym kraju. Nie dotyczy to jednak obywateli Ukrainy.

- Cudzoziemcy korzystający z rozwiązań prawnych związanych z pandemią COVID-19, powinni zadbać o swój dalszy legalny pobyt w Polsce lub w odpowiednim czasie powrócić do swojego kraju pochodzenia. W przypadku osób chcących pozostać w kraju w okresie po dniu 31 lipca br., zalecamy odpowiednio wcześniejsze złożenie właściwych wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czy też karty pobytu (w zależności od sytuacji formalno-prawnej danego cudzoziemca) - informuje Jolanta Majchrzak z agencji zajmującej się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Warto dodać, że w Polsce stan zagrożenia epidemicznego został odwołany 1 lipca 2023 r. To z kolei spowodowało, że już następnego dnia rozpoczęły swój bieg 30-dniowe terminy związane z legalizacją pobytu cudzoziemców, które upłyną z końcem 31 lipca 2023 r. Jeśli więc cudzoziemcy - z wyłączeniem Ukraińców - nie złożyli jeszcze wniosku, a mają nieważną kartę pobytu lub wizę, to ich pobyt od 1 sierpnia 2023 będzie w Polsce nielegalny.

Obywatele Ukrainy objęci są ochroną czasową w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy mają zapewniony legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2024 r. (w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 r. lub 30 września 2024 r.).

Pomocą dla obcokrajowców w tej kwestii służy m.in. Joka Team Sp. z o.o., Krotoszyn, ul. Garncarska 12,  tel. 604 274 930.

 


The end of the epidemic - the end of facilitations for foreigners related to the legalization of stay in Poland

Due to the cancellation of the COVID-19 pandemic in Poland, the facilitations introduced for this period for foreigners related to the legalization of stay in our country are ending. However, this does not apply to citizens of Ukraine.

- Foreigners using legal solutions related to the COVID-19 pandemic should take care of their further legal stay in Poland or return to their country of origin in due time. In the case of persons wishing to stay in the country after July 31 this year, we recommend submitting appropriate applications for a residence permit or a residence card in advance (depending on the formal and legal situation of a given foreigner) - informs Jolanta Majchrzak from the agency dealing with legalization of stay and work of foreigners.

It is worth noting that in Poland the state of epidemic emergency was canceled on July 1, 2023. This, in turn, meant that the next day, the 30-day deadlines related to the legalization of the stay of foreigners began to run, which will expire at the end of July 31, 2023. So if foreigners - excluding Ukrainians - have not yet submitted an application and have an invalid residence card or visa, their stay in Poland from August 1, 2023 will be illegal.

Ukrainian citizens covered by temporary protection in connection with the hostilities on the territory of Ukraine have legal stay in Poland until March 4, 2024 (in some cases, until August 31, 2024 or September 30, 2024).

Help for foreigners in this matter is provided, among others, by: Joka Team Sp. z o.o., Krotoszyn, ul. Garncarska 12, phone: 604 274 930.


ეპიდემიის დასასრული - პოლონეთში ყოფნის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებული უცხოელებისთვის ხელშეწყობის დასასრული

პოლონეთში COVID-19-ის პანდემიის გაუქმების გამო, უცხოელებისთვის ამ პერიოდისთვის შემოღებული შეღავათები ჩვენს ქვეყანაში ყოფნის ლეგალიზებასთან დაკავშირებით სრულდება. თუმცა, ეს არ ეხება უკრაინის მოქალაქეებს.

- უცხოელებმა, რომლებიც იყენებენ COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებულ იურიდიულ გადაწყვეტილებებს, უნდა იზრუნონ პოლონეთში შემდგომ ლეგალურ ყოფაზე ან დროულად დაბრუნდნენ თავიანთ წარმოშობის ქვეყანაში. იმ პირთა შემთხვევაში, რომელთაც სურთ ქვეყანაში დარჩენა მიმდინარე წლის 31 ივლისის შემდეგ, გირჩევთ წინასწარ წარადგინოთ შესაბამისი განცხადებები ბინადრობის ნებართვის ან ბინადრობის მოწმობის მისაღებად (დამოკიდებულია მოცემული უცხოელის ფორმალურ და იურიდიულ ვითარებაზე) - აცნობებს იოლანტა მაიჩრზაკს. უცხოელების ყოფნისა და მუშაობის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებული სააგენტო.

აღსანიშნავია, რომ პოლონეთში საგანგებო ეპიდემიური მდგომარეობა 2023 წლის 1 ივლისს გაუქმდა. ეს, თავის მხრივ, ნიშნავდა, რომ მეორე დღეს დაიწყო 30-დღიანი ვადები, რომლებიც დაკავშირებულია უცხოელების ყოფნის ლეგალიზაციასთან, რაც ვადა ამოიწურება 2023 წლის 31 ივლისის ბოლოს. ასე რომ, თუ უცხოელებს - უკრაინელების გამოკლებით - ჯერ არ წარუდგენიათ განაცხადი და აქვთ ბათილად მყოფი ბინადრობის ბარათი ან ვიზა, მათი ყოფნა პოლონეთში 2023 წლის 1 აგვისტოდან უკანონო იქნება.

უკრაინის ტერიტორიაზე საომარ მოქმედებებთან დაკავშირებით დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფ უკრაინის მოქალაქეებს აქვთ ლეგალური ყოფნა პოლონეთში 2024 წლის 4 მარტამდე (ზოგიერთ შემთხვევაში, 2024 წლის 31 აგვისტომდე ან 2024 წლის 30 სექტემბრამდე).

უცხოელებს ამ საკითხში დახმარებას უწევენ, მათ შორის: Joka Team Sp. z o.o., Krotoszyn, ul. Garncarska 12, ტელეფონი: 604 274 930.

 


Конец эпидемии - конец льгот для иностранцев, связанных с легализацией пребывания в Польше

В связи с отменой пандемии COVID-19 в Польше заканчиваются льготы, введенные на этот период для иностранцев, связанные с легализацией пребывания в нашей стране. Однако это не касается граждан Украины.

- Иностранцы, использующие юридические решения, связанные с пандемией COVID-19, должны позаботиться о своем дальнейшем легальном пребывании в Польше или своевременно вернуться в страну своего происхождения. В случае лиц, желающих остаться в стране после 31 июля этого года, мы рекомендуем подать соответствующие заявления на вид на жительство или вид на жительство заранее (в зависимости от формального и правового положения данного иностранца) - сообщает Иоланта Майхрзак из агентство, занимающееся легализацией пребывания и работы иностранцев.

Стоит отметить, что в Польше с 1 июля 2023 года было отменено чрезвычайное положение по эпидемии. Это, в свою очередь, означало, что на следующий день начали течь 30-дневные сроки, связанные с легализацией пребывания иностранцев, что истекает в конце 31 июля 2023 года. Так что если иностранцы — за исключением украинцев — еще не подали заявление и имеют недействительную карту пребывания или визу, их пребывание в Польше с 1 августа 2023 года будет незаконным.

Граждане Украины, находящиеся под временной защитой в связи с военными действиями на территории Украины, имеют законное пребывание в Польше до 4 марта 2024 г. (в отдельных случаях до 31 августа 2024 г. или 30 сентября 2024 г.).

Помощь иностранцам в этом вопросе оказывают, в том числе: Джока Тим Сп. z o.o., Кротошин, ул. Гарцарска 12, тел.: 604 274 930.

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

CERMOTOR KROTOSZYN
PARK ROZRYWKI RODZINNEJ LOCZEK KROTOSZYN
WALBET
AZW KROTOSZYN
ERIKO MOBILNY ŻURAW
DOM ZDROWIA KROTOSZYN
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU


SMOK SKUP-SPRZEDAŻ

Kurczak z rożna | Smażalnia ryb | Imprezy | BAR u ŻABY - Koźmin Wlkp.