iKrotoszyn.pl reklamy
Oferta Pracy PGKiM KROTOSZYN

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

2022-01-17 10:01:00

OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH.


Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na ww. stanowisku m.in. zamówień publicznych, prawa budowlanego, funduszy unijnych i rozporządzeń wykonawczych;
 • Znajomość procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych;

 • Znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji i jej rozliczenia;

 • Doświadczenie zawodowe w zakresie spraw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;

 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office;

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Dyspozycyjność, rzetelność, terminowość, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność za zadania, samodzielność, kreatywność, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie;

 • Odporność na stres.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie procesu inwestycyjnego:

a)  Prowadzenie całości prac związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych, w tym:

 • odbiór, weryfikacja dokumentacji projektowej;

 • prowadzenie inwestycji (pozwolenie na budowę, nadzór inwestorski, realizacja inwestycji, bieżąca kontrola finansowa);

 • odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji;

 • rozliczenie inwestycji;

 • prowadzenie sprawozdawczości w w/w zakresie.

b)  Współdziałanie z właściwymi organami w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego;

c)  Przygotowywanie projektów umów w zakresie rozbiórek, remontów i inwestycji.

 

W zakresie zamówień publicznych:

a)  Przyjmowanie wniosków z komórek organizacyjnych na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b)  Przygotowywanie dokumentacji źródłowych (z wyłączeniem wniosku rozpoczynającego przedmiot zamówienia i określania wartości zamówienia) w postępowaniach zleconych przez inne komórki organizacyjne i przeprowadzanie postępowań, uczestnictwo w Komisjach przetargowych, a w szczególności publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji postępowania, zawiadamianie o wynikach postępowania;

c)  Przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane;

d)  Współpraca z osobami odpowiedzialnymi merytorycznie;

e)   Prowadzenie całości dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego, ocena materiałów, sporządzanie protokołów przetargowych, kompletowanie dokumentów zamówień publicznych.

 

W zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych:

a)  Przygotowywanie, kompletowanie i wysyłanie wniosków o środki pomocowe UE i inne w zakresie wynikającym z wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej;

b)   Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych i przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

c)  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych;

d)  Współpraca z ekspertami w zakresie realizowanych zadań;

e)  Bieżące monitorowanie realizacji wdrażanych programów;

f)   Przygotowywanie konkursów,

g)  Rozliczanie dotacji uzyskanych w ramach ogłaszanych konkursów.

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

a)  Praca w wymiarze pełnego etatu;

b)  Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

Pakiet socjalny;

Praca z profesjonalnym zespołem ludzi;

Możliwość rozwoju osobistego (kursy, szkolenia);

Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);

 2. List motywacyjny;

 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje
  i umiejętności;

 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy;

 7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin: do 15.02.2022 r.

 2. Sposób: wymagane dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko –  Inspektora do spraw zamówień publicznych i projektów ze środków zewnętrznych”

składać osobiście w kopercie lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@pgkimkrotoszyn.pl

Miejsce: siedziba PGKiM Sp. z o.o. ul. Rawicka 41, 63-700 Krotoszyn.

Informacje dodatkowe:

 • Wybrani kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;

Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę;

Aplikacje, które wpłyną do PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie po terminie nie będą rozpatrywane;

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.


 

 

Źródło: Ogłoszenie płatne


Czytaj również

MALINOWY ZAKĄTEK
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
ELTRONIK - CANAL+
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B