iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Informator rolniczy - dla rolnika

Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

Informator rynku pracy
Gmina Krotoszyn

Ile kosztuje pochówek na cmentarzu w Durzynie? Znamy cennik!

2021-01-13 13:01:00

O tym, że miejsc na pochówek na cmentarzu przy ul. Raszkowskiej w Krotoszynie drastycznie maleje, mówi się od kilku lat. Jak wygląda sytuacja na dziś? Czy jest już możliwy pochówek na nowym cmentarzu w Durzynie?

Zatrważająca jest w ostatnim czasie ilość nekrologów, które można zobaczyć - mówiąc kolokwialnie - na mieście. To przekłada się na większą, niż - na przykład rok temu - liczbę pochówków na krotoszyńskim cmentarzu, gdzie wolnych miejsc ubywa. - Ostatnio wzrosła liczba pochówków - potwierdza ksiądz prałat dr Aleksander Gendera z krotoszyńskiej bazyliki, zarządzający cmentarzem. Okazuje się jednak, że przez najbliższe miesiące tragedii w tym względzie nie będzie.

 

W 2021 roku miejsc wystarczy. Jest wyznaczony sektor na pochówki głębinowe. Takich miejsc jest 70 - tłumaczy dalej duchowny.

 

Co będzie potem? Czas pokaże...

 

 

Warto też dodać, że 1/4 grobów na krotoszyńskiej nekropolii jest wciąż nieopłacona. A zgodnie z obowiązującym prawem opłatę za pochówek wnosi się przy pogrzebie na okres 20 lat. Warunkiem przedłużenia nienaruszalności grobu jest uiszczenie kolejnej opłaty na kolejnych 20 lat.

Z uwagi właśnie na brak kolejnych opłat rośnie liczba wolnych miejsc na cmentarzu, co także zwiększa szansę, że przez kolejne lata pochówki nadal będą odbywały się przy ul. Raszkowskiej.

 

Alternatywą jest oczywiście cmentarz komunalny w podkrotoszyńskim Durzynie. - Został on uruchomiony pod koniec 2019 roku i oddany do użytku. Taka była wówczas prośba ks. proboszcza, aby te prace przyspieszyć w związku z malejącą liczbą miejsc na cmentarzu przy ul. Raszkowskiej - wyjaśnia Michał Kurek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie. Nową nekropolią zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.

 

 

Zatem, jest już możliwość pochówku na nowym cmentarzu. Warto też dodać, że w planach jest budowa kaplicy w Durzynie. Póki co, ceremonia pogrzebowa może odbyć się w Domu Pogrzebowym przy ul. Lelewela lub w kościele.

 

 

28 lutego 2020 r. burmistrz Krotoszyna wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Durzyn oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. Poniżej jego treść.

 

§ 1.1. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod groby ziemne na okres 20 lat oraz za każde kolejne 20 lat:

1) dziecięcy (do lat 6) - 100,00 zł,

2) jednoosobowy - 300,00 zł,

3) jednopoziomowy-dwuosobowy - 600,00 zł,

4) dwupoziomowy-dwuosobowy - 450,00 zł,

5) dwupoziomowy-czteroosobowy - 900,00 zł.

2. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod grób murowany bez prawa do dochówku na okres 20 lat oraz za każde kolejne 20 lat:

1) dziecięcy (do lat 6) - 100,00 zł,

2) jednoosobowy - 300,00 zł.

3. Ustala się stawki opłaty za udostępnienie miejsca pochówku pod groby murowane rodzinne oraz groby urnowe:

1) jednopoziomowy-dwuosobowy - 1.600,00 zł,

2) dwupoziomowy-dwuosobowy - 1.200,00 zł,

3) dwupoziomowy-czteroosobowy - 2.400,00 zł,

4) jednournowy - 500,00 zł,

5) dwuurnowy - 800,00 zł.

 

§ 2.1. Stawki opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu ziemnego stanowi wartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu określonej w § 1. ust 1:

1) dziecięcy (do lat 6) - 5,00 zł,

2) jednoosobowy - 15,00 zł,

3) jednopoziomowy-dwuosobowy - 30,00 zł,

4) dwupoziomowy-dwuosobowy - 22,50 zł,

5) dwupoziomowy-czteroosobowy - 45,00 zł.

2. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego ustalana będzie jako iloczyn odpowiedniej stawki określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu terminu 20-letniej nienaruszalności grobu, a datą upływu terminu zachowania istniejącego grobu wynikającą z dokonanej uprzednio opłaty.

3. Stawka opłat za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu murowanego rodzinnego oraz grobu urnowego określonego w § 1. ust 3 wynosi 400,00 zł.

4. Okres, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu liczy się za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.

 

§ 3. W przypadku ekshumacji połączonej z wyrażeniem pisemnej zgody przez osobę posiadającą prawo do grobu na przekazanie miejsca pochówku do dyspozycji zarządcy cmentarza, uiszczona opłata za udostępnienie miejsca pochówku podlega zwrotowi w części proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu udostępnienia miejsca pochówku, liczonego w pełnych nierozpoczętych latach i przy uwzględnieniu wysokości rzeczywiście uiszczonej opłaty.

 

§ 4.1. Opłata za rezerwację miejsca pod grób na okres 10-ciu lat wynosi 50% opłat wymienionych w § 1.

2. Po upływie okresu rezerwacji jest możliwość dokonania jej wznowienia według aktualnie obowiązujących opłat.

3. W przypadku pierwszego pochowania w zarezerwowanym miejscu pobiera się opłatę według stawek i okresów określonych w § 1, pomniejszoną o kwotę stanowiącą iloczyn pozostałego opłaconego okresu rezerwacji, liczonego w pełnych nierozpoczętych latach i 1/10 uiszczonej opłaty za rezerwację.

4. W przypadku rezygnacji z rezerwacji cześć opłaty za rezerwację podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu rezerwacji liczonego w pełnych nierozpoczętych latach.

 

§ 5.1. Ustala się następujące ceny za usługi cmentarne oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych - kopanie i zasypanie grobu:

1) dziecięcego (do lat 6) - 130,00 zł,

2) jednoosobowego - 500,00 zł,

3) jednopoziomowego-dwuosobowego – 1.000,00 zł,

4) dwupoziomowego-dwuosobowego - 700,00 zł,

5) dwupoziomowego-czteroosobowego – 1.400,00 zł,

6) urnowego - 500,00 zł.

2. Ustala się opłaty za:

1) wjazd samochodem na teren cmentarza:

a) w celach prywatnych - 30,00 zł,

b) w celu świadczenia usługi pogrzebowej - 150,00 zł,

2) korzystanie z ujęcia wody, pobierana łącznie z opłatą za udostępnienie miejsca pochówku oraz opłatą za przedłużenie okresu udostępnienia miejsca pochówku:

a) dla miejsc pochówku określonych w § 1 ust. 1 i ust. 2 - 30,00 zł,

b) dla miejsc pochówku określonych w § 1 ust. 3 - 150,00 zł.

 

§ 6. Wymienione wyżej opłaty są kwotami netto, do których należy doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

Przeczytaj także:

 

Będą likwidowane stare, nieopłacone miejsca pochówku

 


Fotorelacja


Wspieraj firmy z Twojego regionu! kupujlokalnie.online

Motoinformator to nic innego jak dodatek motoryzacyjny gazet internetowych


Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn

iKrotoszyn.pl reklamy
Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową