iKrotoszyn.pl reklamy
Ciekawostki

Do kogo należą prawa autorskie w pracy?

2019-08-13 13:29:02
Może się tak zdarzyć, że charakter wykonywanej pracy jest na tyle twórczy, że owoc stosunku łączącego nas z pracodawcą będzie spełniał ustawowe kryteria do bycia utworem. W takich sytuacjach prawo pracy ogranicza uprawnienia pracownika - twórcy, a prawa autorskie do dzieła przejmuje pracodawca.

Aby lepiej wgryźć się w temat należy sięgnąć do artykułu 12. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej Pr. Aut.), którego ustęp pierwszy stanowi, iż w braku odmiennych postanowień umownych „pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.”

 

Utwory, o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie, nazwane są zwyczajowo „utworami pracowniczymi” i taki transfer uprawnień jest możliwy wyłącznie w przypadku, gdy powstaną one w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Trzeba więc pamiętać, że nawet jeśli utwór został stworzony w czasie pracy i z materiałów należących do pracodawcy, nie musi być utworem pracowniczym w rozumieniu ustawy. Oznacza to, że wyłącznie w razie nałożenia na pracownika obowiązku (np. poprzez wskazanie zakresu obowiązków w umowie o pracę lub bezpośrednie polecenia służbowe) wykonania konkretnej pracy, której skutkiem będzie powstanie utworu w rozumieniu prawa autorskiego, będzie mogło mieć zastosowanie domniemanie z art. 12 ustawy. Popularnym i często przytaczanym w tym temacie orzeczeniem jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r. (I ACa 227/08), w którym stwierdzono, że: „Dla zastosowania art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ważne jest, by stworzony utwór był wynikiem zobowiązania pracownika do wykonywania pracy obejmującej obowiązki twórcze w znaczeniu prawa autorskiego, a zatem powstał w następstwie realizowania zespołu czynności o cechach odpowiadających zasadzie ich wyodrębnienia ustalonej w umowie. Z tego też względu do tego przepisu nie sposób sięgać przy innego rodzaju powiązaniach między utworem a stosunkiem pracy; nie obejmuje on bowiem sytuacji, w których utwór powstał tylko w związku (czasowym, miejscowym itp.), czy przy okazji wykonywania pracy bądź dzięki przyczynieniu się pracodawcy”.

 

Należy jednak podkreślić, że ustawowe nabycie praw przez pracodawcę będzie zawsze ograniczone do praw majątkowych, co oznacza, iż to przy pracowniku (twórcy) pozostaną niezbywalne prawa osobiste, w szczególności prawo do autorstwa utworu, oznaczenia autorstwa, nienaruszalności jego treści i formy czy nadzoru nad sposobem korzystania z tej twórczości. Pracodawca będzie z kolei uprawniony do korzystania z utworu pracowniczego oraz rozporządzania nim za wynagrodzeniem dla twórcy.

 

Warto również zwrócić szczególną uwagę na fakt, że domniemanie ustanowione w art. 12. będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy w umowie ta kwestia nie zostanie w żaden sposób uregulowana. Brak szczegółowego określenia obejmowanych uprawnień (np. poprzez wskazania w umowie pól eksploatacji utworu) może być dla pracodawcy ryzykowny. Może się bowiem okazać, iż zakres ustawowo nabytych praw okaże się zbyt wąski i nie będzie odpowiadał konkretnym celom zatrudniającego przedsiębiorstwa. Taka umowa powinna także regulować kwestię wynagrodzenia. Przyjmuje się bowiem, iż z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworu pracowniczego, twórcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, poza standardową pensją. Jednak wyrażona w art. 353. Kodeksu cywilnego zasada swobody umów, umożliwia wprowadzenie dodatkowych pieniędzy obejmujących prawno-autorski aspekt naszej pracy. Należy jednak pamiętać, iż brak wypłat nie będzie miał wpływu na skuteczność omawianego transferu praw. 

 

Ustawa o prawie autorskim poświęca również cały rozdział programom komputerowym, przyznając im tym samym szczególny status. Nie inaczej sprawa wygląda w kontekście pracownika, którego zawodowym obowiązkiem jest praca nad stworzeniem lub rozwijaniem właśnie takich produktów. Art. 74 § 3 Pr. Aut. stanowi, że „Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.” Różnica jest jednak taka, że w przypadku opisanych wyżej „zwykłych” utworów pracowniczych, przepisy przewidują nabycie przez pracodawcę praw autorskich nie tylko wtedy, gdy brak jest zapisów w umowie, które zastrzegałyby, że to pracownik nabywa prawa, ale także wtedy, gdy „ustawa nie stanowi inaczej”, czyli wówczas, gdy w razie braku umowy, nabyciu omawianych praw przez pracodawcę nie sprzeciwia się także przepis ustawy. Gdy mówimy o prawach majątkowych do programu komputerowego, to art. 74 ust. 3 nie zawiera tego drugiego zastrzeżenia. Oznacza to, że brak umowy regulującej nabycie przez pracownika praw autorskich do programu komputerowego, sprawia, iż właścicielem tych praw automatycznie staje się pracodawca.

 

Słowem podsumowania wypada wspomnieć, iż zakończenie stosunku pracy poprzez jego wypowiedzenie, rozwiązanie czy wygaśnięcie, nie powoduje utraty już nabytych przez pracodawcę praw.

 

 
Źródło: Paweł Kowalewicz, prawnik w Fundacji Legalna Kultura


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B