iKrotoszyn.pl reklamy
Prawne porady

Czy pracodawca może wręczyć zwolnienie, gdy otrzymasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

2021-08-06 10:09:00
- Jestem kobietą, mam 57 lat. Pracuję, mam umowę o pracę na stałe. Od dłuższego czasu choruję, za chwilę będzie mi się kończył zasiłek chorobowy, ale mój lekarz chce mnie kierować na rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy jeśli ZUS przyzna mi taką rentę pracodawca będzie mnie mógł zwolnić? - pyta Czytelniczka. Odpowiedzi tradycyjnie na naszych łamach udzielają radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium.

Odpowiedź radców prawnych:

Kodeks pracy w art. 39 wyłącza możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury. Ta ochrona wyłączona jest w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 Kodeksu pracy) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41(1) Kodeksu pracy). Co ważne w naszym przypadku, ochrona nie jest wyłączona w razie uzyskania prawa do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, gdyż art. 40 – wyłączający ochronę – mówi jedynie o rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Warto dodać, że w Sąd Najwyższy w uchwale z 27 stycznia 2016 r. III PZP 9/15 orzekł, że przepis art. 40 Kodeksu pracy wyłącza stosowanie zakazu wypowiedzenia umowy o pracę, o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy niezależnie od tego, czy uzyskanie przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nastąpiło przed, czy w okresie ochronnym. Tenże Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia 2012 r. I PK 145/12 stwierdził, że ochronie przewidzianej w art. 39 Kodeksu pracy podlega pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury pomostowej, jeżeli osiągnięcie tego wieku umożliwi mu nabycie prawa do tej emerytury. Na koniec trzeba zauważyć, pracownik w wieku przedemerytalnym korzystający z ochrony z art. 39 Kodeksu pracy, może – o ile zostaną spełnione przesłanki do tego – zostać zwolniony bez wypowiedzenia w trybie art. 52 czy 53 Kodeksu pracy. Ochrona przedemerytalna z art. 39 chroni bowiem przed wypowiedzeniem stosunku pracy (przed rozwiązaniem za wypowiedzeniem) a nie przed jego rozwiązaniem bez wypowiedzenia.
 

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z przedmiotową sprawą - dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2021 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim.

Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B