iKrotoszyn.pl reklamy
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej
iKrotoszyn.pl - reklamuj się w gazecie internetowej

Reklama - OSK AS Maria Maśniak

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Krotoszynie.


Informator rolniczy - dla rolnika

Reklama - Lombard Smok Krotoszyn - Gotówka od ręki - Skup złota, skup srebra
PARTNERZY - Fundacja Legalna Kultura

Informator rynku pracy
Krotoszyn

Czy nowy PSZOK powstanie w obszarze chronionym Natura 2000?

2021-01-12 13:01:00

Czy w końcu w gminie Krotoszyn powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? To pytanie nurtuje od kilku tygodni część mieszkańców terenu, na którym funkcjonuje Związek Międzygminny Eko Siódemka.

Na początek przypomnijmy całą historię. 16 października  2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Ceglarskiej w Krotoszynie został zamknięty. Od tego czasu mieszkańcy gminy z niecierpliwością czekają na otwarcie nowego, bowiem najbliższy znajduje się w Rzemiechowie (gmina Kobylin). Pod koniec grudnia Eko Siódemka poinformowała, że trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji i zezwoleń na uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krotoszynie przy ul. Transportowej 11. I te trwają do dziś. Przeciw budowie w tym miejscu PSZOK-u protestują okoliczni mieszkańcy. Teraz doszedł jeszcze jeden problem.

 

Okazuje się, że teren ten należy do obszaru chronionego Natura 2000 (dokładnie w obrębie nazwanym Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej). To potwierdza Justyna Kozłowska, architekt miejski. Na razie nie umie jednak powiedzieć, jaka będzie decyzja na temat wydania warunków zabudowy dla PSZOK-u przy ul. Transportowej. - Jeśli będzie pozytywna, to będzie pozytywna. Jeśli będzie negatywna, to będzie negatywa. To nie zależy tylko od nas - stwierdza. Swoją opinię musi wydać także Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

Czym jest Natura 2000?*

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Cel ten ma być realizowany poprzez wyznaczenie  i objęcie ochroną obszarów, na których te gatunki i siedliska występują. Działania w zakresie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej flory i fauny mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu różnorodności biologicznej Europy, co jest jednym z priorytetów działalności Unii Europejskiej. Dodatkowo państwa członkowskie zobowiązane są do podejmowania w razie potrzeby  starań w celu zachowania ekologicznej spójności sieci Natura 2000, w celu utrzymania migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej gatunków. 

 

Czym są Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej?*

Nazwą "Płyta Krotoszyńska" określana jest zachodnia część Wysoczyzny Kaliskiej (południowa Wielkopolska) charakteryzująca się zaleganiem ciężkich utworów geologicznych na powierzchni oraz dominacją lasów dębowych, budowanych głównie przez Quercus robur. Proponowana ostoja stanowi część płaskiej, zdenudowanej wysoczyzny dennomorenowej, zbudowanej głównie z glin zwałowych szarych zlodowacenia środkowopolskiego, o miąższości od 18 do 22 m. Skały macierzyste wykazują na rozległych obszarach znaczną spoistość, co powoduje długotrwałe stagnowanie wód opadowych w lokalnych zagłębieniach na powierzchni gruntu. W takich warunkach wykształciły się tam m.in. specyficzne gleby zaliczane do opadowo-glejowych.

 
 

Na omawianym obszarze dominują powierzchniowo kwaśne dąbrowy z klasy Quercetea robori-petraeae, przede wszystkim dobrze zachowane fitocenozy dąbrowy trzcinnikowej, a także mokrej dąbrowy trzcinnikowej. Podkreślić należy także występowanie płatów acydofilnego lasu grabowo-dębowego Aulacomnio androgyni-Quercetum roboris - subendemicznego zespołu południowej Wielkopolski. Najżyśniejsze siedliska leśne Płyty Krotoszyńskiej porasta grąd środkowoeuropejski (przy wschodnich kresach swego zasięgu), a także, w najwilgotniejszych zagłębieniach, łęg olszowy i wiązowo-jesionowy. Na granicy swojego zasięgu wykształca się także uboga buczyna niżowa. Wśród roślinności nieleśnej na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska torfowisk niskich (szuwary) i przejściowych objętych ochroną w rezerwacie "Mszar Bogdaniec", a także zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, spotykane w okolicach Chwaliszewa i Odolanowa.
Źródło: *natura2000.gdos.gov.pl
Wspieraj firmy z Twojego regionu! kupujlokalnie.online

Motoinformator to nic innego jak dodatek motoryzacyjny gazet internetowych


Informator ślubny - organizacja, tradycje, porady
Wiadomości z przedszkoli i szkół z powiatu krotoszyńskiego.

Reklama - Ciesielstwo - Dekarstwo - Pokrycia dachowe | Sławomir Głód
PARTNERZY - Zespół wyścigowy KM RACING TEAM


iPomagamy - akcje charytatywne krotoszyn, zbiórki pieniędzy krotoszyn

iKrotoszyn.pl reklamy
Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową Zamów reklamę kontaktując się z naszą lokalną Gazetą Internetową