Prawne porady

Czy można samemu sporządzić testament? Radca prawny wyjaśnia

2021-12-17 12:14:00
- Chciałabym sporządzić testament. Czy muszę udać się do notariusza lub do urzędu gminy, czy mogę to zrobić sam? - to kolejne pytanie od naszego Czytelnika. Odpowiedzi tradycyjnie na naszych łamach udzielają radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium.

Testament możemy sporządzić samodzielnie. Będzie to tzw. testament holograficzny, własnoręczny. Musi jednak być w całości napisany własnoręcznie, podpisany i opatrzony datą sporządzenia – przez jego autora (zwanego spadkodawcą, testatorem). Niedopuszczalne jest napisanie go przez inną osobę czy komputerowo i składanie na nim jedynie podpisu przez testatora. Brak daty testamentu własnoręcznego nie pociąga za sobą jego nieważności, jeżeli nie wywołuje wątpliwości, co do zdolności spadkodawcy (testatora) do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Warto jednak zadbać o ten element! W dokumencie testamentu nie musi się znaleźć słowo „testament”, byleby z jego treści wynikało w sposób jednoznaczny, że jest to rozporządzenie spadkodawcy – testatora na wypadek jego śmierci. Zatem, choć nie jest to konieczne, warto użyć takiego słowa.

Oczywiście zawsze możemy też skorzystać z pomocy notariusza i sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Koszt takiego testamentu jest stosunkowo niewielki a mamy gwarancję, że będzie sporządzony zgodnie z prawem, poza tym możemy go wówczas wpisać do działającego od 10 lat notarialnego rejestru testamentów. Dzięki temu nie dojdzie nigdy do sytuacji, że ktoś po naszej śmierci odnalazłszy testament (własnoręczny) zniszczy go. Do tego rejestru możemy też wpisać testament holograficzny, oddany na przechowanie notariuszowi, lecz wiąże się to z określonymi kosztami.

Na koniec warto też wspomnieć o trzecim z testamentów zwykłych, mianowicie o testamencie allograficznym. Spadkodawca (testator) może go sporządzić w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Jego oświadczenie spisywane jest następnie w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Takiego testamentu nie mogą jednak sporządzić osoby głuche lub nieme.

 


Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z przedmiotową sprawą - dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z Wrześni, która w 2021 roku prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.


Czytaj również