iKrotoszyn.pl reklamy
Prawne porady

Czy można odwołać darowiznę mieszkania?

2021-04-29 13:06:00
Radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium na naszych łamach udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania naszych Czytelników. Dziś poruszamy kwestię możliwości odwołania darowizny mieszkania.

Pytanie zadane przez naszego Czytelnika. - Rok temu darowałam synowi i jego żonie 3-pokojowe mieszkanie w bloku, które wcześniej było moją własnością. Jednocześnie syn i synowa ustanowili na moją rzecz nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania – mam  wyłączne prawo do korzystania z jednego pokoju oraz prawo współkorzystania z nimi z korytarza, kuchni i łazienki, natomiast wszystkie koszty utrzymania mieszkania obciążają syna i synową. Niestety nasze stosunki od jakiegoś czasu się pogorszyły. Syn i synowa źle się do mnie odnoszą, w mieszkaniu dochodzi do awantur. Zastanawiam się, czy mogę odwołać darowiznę mieszkania?

 

Odpowiedź radców prawnych:

Zgodnie z art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Kluczowe jest więc ustalenie treści pojęcia „rażąca niewdzięczność”. Odpowiedź na to pytanie daje nam doktryna prawa oraz orzecznictwo sądowe – warto jednak pamiętać, że rozumienie tego pojęcia zmieniało się na przestrzeni czasu w związku z zachodzącymi zmianami społecznymi. Pewne zachowania, które kiedyś nie byłyby kwalifikowane jako rażąca niewdzięczność – dziś za tokową mogą zostać uznane. Wykładnia tego pojęcia i ustalenie, czy jest możliwe skuteczne odwołanie darowizny, winno być zatem dokonywane każdorazowo z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku.

Dlatego przed podjęciem stosownych działań mających na celu odwołanie darowizny warto skonsultować się z prawnikiem – radcą prawnym czy adwokatem albo skierować się do punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, gdzie osoby zainteresowane, które nie są w stanie ponieść kosztów usług prawnych – mogą uzyskać takową pomoc nieodpłatnie.

Ogólnie rzecz biorąc uznaje się, że rażącą niewdzięcznością jest zachowanie obdarowanego, skierowane bezpośrednio lub nawet pośrednio przeciwko darczyńcy, w nieprzyjaznym zamiarze, które oceniając rzecz rozsądnie, musi być potraktowane za wysoce naganne i krzywdzące darczyńcę.

Konieczne jest przy tym ustalenie motywów, jakie leżą u podstaw określonych zachowań wobec darczyńcy. Ważne jest również, czy określonych zachowań obdarowanego nie sprowokował sam darczyńca.

Trzeba pamiętać, że „niewdzięczność obdarowanego” musi być „rażąca”. Dlatego z reguły jako rażąca niewdzięczność nie będą traktowane czyny nieumyślne obdarowanego, jak i drobne czyny nawet umyślne, lecz niewykraczające poza zwykłe konflikty życiowe czy rodzinne.

Rażąca niewdzięczność może się przejawić nie tylko przez działania ale i przez zaniechania np. w spełnianiu obowiązków obciążających obdarowanego wobec darczyńcy, pozostawienie darczyńcy bez pomocy, mimo istnienia obowiązku alimentacji wynikającego z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tolerowanie i brak reakcji ze strony obdarowanego na niewłaściwe zachowania innej osoby wobec darczyńcy.

Darczyńca – chcąc odwołać darowiznę – jest ograniczony terminem z artykułu 899 § 3 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. W razie gdyby podstawą odwołania darowizny była większa liczba rażąco niewdzięcznych zachowań, termin roczny biegnie w odniesieniu do każdego z tych zachowań oddzielnie. W przypadku, gdy rażąco niewdzięczne zachowanie ma charakter ciągły, termin roczny liczy się od momentu, gdy stan rażąco niewdzięcznego zachowania ustał. Trzeba jednak pamiętać, że prezentowane są też odmienne poglądy w tej kwestii, zaś jak wspomniano na wstępie – każdy przypadek powinien być oceniany indywidualnie. Ponadto należy mieć na uwadze, że darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył, jak również w przypadku, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego.

Zatem jeśli obdarowany zachowuje się niewłaściwie – warto daną sprawę niezwłocznie skonsultować z prawnikiem lub też skorzystać z usług punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie, w taki sposób, aby ten mógł się zapoznać z jego treścią. Co prawda forma pisemna oświadczenia to tzw. forma zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem), ale bez wątpienia taka forma jest rekomendowana.

Trzeba również pamiętać, że odwołanie darowizny powoduje skutek wstecznie obligacyjny. Aby własność nieruchomości wróciła do darczyńcy – konieczne jest nadto zawarcie umowy przenoszącej powrotnie na niego tę własność. W razie sprzeciwu ze strony obdarowanego, tj. w razie odmowy zawarcia przez niego takiej umowy – wykonania tego obowiązku przez obdarowanego można dochodzić na drodze sądowej.

Niniejsza opinia porusza jedynie część kwestii związanych z odwołaniem darowizny – dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2021 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim (zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa).

Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B