iKrotoszyn.pl reklamy
Z powiatu

ASF w powiecie krotoszyńskim. Powiatowy Lekarz Weterynarii określił obszar skażony

2022-01-25 08:01:00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie wydał rozporządzenie w związku ze stwierdzonym wynikiem dodatnim w kierunku afrykańskiego pomoru świń u dzika i wyznaczeniem obszaru skażonego.


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROTOSZYNIE
z dnia 20 stycznia 2022r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu krotoszyńskiego

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie, na podstawie art. 5 ust. 1, lit a (iii), art. 9 ust. 1, art. 70 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8i, 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1421), w związku z zapisem § 18 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015, poz. 754):

§ 1. Określa na terenie powiatu krotoszyńskiego obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, zgodnie z mapą stanowiąca załącznik do niniejszego rozporządzenia, obejmujący następujące miejscowości na terenie gminy Zduny:

- Baszków, Bestwin;

- od południa granicę obszaru skażonego stanowi ciek wodny Borownica a następnie do drogi Ruda-Bestwin i nią do granicy miejscowości Bestwin i od miejscowości Bestwin do skrzyżowania dróg Baszków-Konarzew;

- od zachodu granicę obszaru skażonego stanowi granica powiatu krotoszyńskiego i powiatu rawickiego między ciekami wodnymi Borownica i Orla;

- od północy granica obszaru skażonego biegnie wzdłuż cieku wodnego Orla do drogi Baszków-Kobylin a następnie do cieku wodnego Żydowski Potok i wzdłuż niego do granicy miejscowości;

- od wschodu granica obszaru skażonego biegnie wzdłuż granicy miejscowości Dziewiąte do skrzyżowania dróg Baszów-Konarzew.

§ 2. Zakazuje na obszarze, o którym mowa w § 1:

1) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie;

2) wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;

3) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;

4) wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;

5) prowadzenia:

a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń, odłowu zwierząt łownych,

b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;

§ 3. Nakazuje na obszarze, o którym mowa w § 1:

1) posiadaczom świń, sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;

2) przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;

3) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

4) używanie w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie;

5) zgłaszanie przez osoby utrzymujące świnie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krotoszynie każdego upadku świń w gospodarstwach położonych na obszarze, o którym mowa w § 1;

6) stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;

7) zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, ze zm.);

8) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Krotoszynie;

9) wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do miejsc nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, ze zm.);

10) przeszukiwanie obszaru w celu znalezienia padłych dzików, w terminach ustalonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie;

11) zakaz polowań bez uzyskania zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie;

12) w przypadku wyrażenia zgody o której mowa w pkt. 11 należy niezwłocznie dostarczyć każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do miejsca nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze dzików w skórach, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;

13) przechowywanie w miejscach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, o których mowa w pkt 12, tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń.

§ 4. Pobiera w obszarze skażonym o którym mowa w § 1, próby do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

1) od każdego odstrzelonego dzika;

2) od każdego padłego dzika;

3) od każdej padłej świni w gospodarstwie, u której nie można wykluczyć afrykańskiego pomoru świń.

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się do wykonania: Staroście Krotoszyńskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zduny, Komendantowi Powiatowemu Policji w Krotoszynie, Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krotoszyn, zarządcom dróg, zarządcy obwodu łowieckiego Nr 474 OHZ Baszków .

§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie
lek. wet. Anna Lis-WlazłyCzytaj również

Kojs skup bydła i trzody chlewnej
ubojnia gola
AGRI-VITALS - produkty mineralne dla rolnictwa naturalnego. Produkcja i Dystrybucja.
4yourcar - Sklep Motoryzacyjny w Krotoszynie
Polub nas na Facebooku - ikrotoszyn.pl
REKLAMA W DODATKU
ELTRONIK - CANAL+
CONDITOR UBEZPIECZENIA KROTOSZYN
SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B