iKrotoszyn.pl reklamy
Prawne porady

Alimenty na dzieci. Do kiedy należy je płacić?

2021-05-13 14:06:00
Radcy prawni z ramienia Fundacji Auditorium na naszych łamach udzielają odpowiedzi na nurtujące pytania naszych Czytelników. Jedną z nich jest kwestia płacenia alimentów na dzieci.

Pytanie zadane przez naszego Czytelnika. - Sąd zasądził ode mnie alimenty na rzecz córki. Córka w tym miesiącu kończy 18 lat. Czy mogę przestać płacić alimenty od następnego miesiąca? Pytam, bo słyszałem gdzieś, że granicą jest ukończenie przez nią 24 roku życia, ale nie wiem czy to prawda.

 

Odpowiedź radców prawnych:

Obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka nie jest w sposób automatyczny ograniczony osiągnięciem przez nie 18 czy 24 roku życia.

Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast § 3 tego artykułu stanowi, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Ukończenie 18 roku życia przez dziecko powoduje więc samo w sobie jedynie to, że w sprawach dotyczących alimentów (o ich obniżenie, podwyższenie, o uchylenie obowiązku alimentacyjnego) dziecko nie jest już reprezentowane przez drugiego rodzica czy innego przedstawiciela prawnego – dziecko działa już samodzielnie.

Natomiast obowiązek alimentacyjny trwa dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać (chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania).

Może zdarzyć się sytuacja, że dziecko uzyska zdolność do samodzielnego utrzymywania się przed dojściem do pełnoletniości. Z reguły jednak następuje to później, po ukończeniu nauki, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji pozwalających mu pracować i dzięki temu samodzielnie się utrzymywać.

Z reguły jest tak, że jeżeli dziecko kończy 18 lat ale nadal się uczy i nie jest w związku z tym w stanie samodzielnie się utrzymać – obowiązek alimentacyjny rodzica będzie trwał do chwili, aż dziecko zdobędzie zawód pozwalający mu na samodzielne utrzymanie się.

Ponieważ kluczowa jest zdolność do samodzielnego utrzymania przez dziecko – mogą istnieć sytuacje, kiedy obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka będzie trwał jeszcze długo po skończeniu przez nie 18 czy 24 lat. Takim przypadkiem będzie np. choroba dziecka, uniemożliwiająca mu pracę i samodzielne utrzymanie.

Zawarcie przez takie dziecko małżeństwa nie wyłączy obowiązku alimentacyjnego, lecz – co ważne – zmienia kolejność obowiązku alimentacyjnego – obowiązek alimentacyjny współmałżonka wyprzedza bowiem obowiązki rodziców.

Ponadto – jak już wspomniano powyżej – należy także na uwadze, że w przypadku, gdy dziecko osiągnie pełnoletność, jednakże nadal nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać – rodzic ma możliwość uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych, o ile świadczenia te są połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Warto tu zacytować kilka orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących kwestii alimentów.

„Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie.” (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 sierpnia 1980 r. III CRN 144/80)

„Rodzic nie może uchylać się od obowiązku alimentowania dziecka przez powoływanie się na to, że mógłby on już „utrzymać się samodzielnie", gdyby przerwał studia i podjął pracę zarobkową. Należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć, ale i kontynuować i pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednak ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 lutego 1998 r. I CKN 499/97)

„Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletność, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. (…) Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. W sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać nawet będzie poświęcenia części składników majątkowych.” (Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 marca 2000 r. I CKN 1538/99)

Jeśli istnieją przesłanki wskazujące, że obowiązek alimentacyjny nie powinien już obciążać rodzica, a alimenty są zasądzone wyrokiem czy ugodą sądową – konieczne jest wówczas wystąpienie przez danego rodzica do sądu z powództwem o uchylenie tego obowiązku. Nie zastąpi tego ani umowa zawarta między dzieckiem i rodzicem ani oświadczenie dziecka, że zrzeka się alimentów.

Niniejsza opinia porusza jedynie część zagadnień związanych z kwestią obowiązku alimentacyjnego – dalsze informacje można uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Porada została przygotowana przez radców prawnych z ramienia Fundacji Auditorium z siedzibą we Wrześni, która w 2021 roku w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej prowadzi punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie oraz punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim (zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa).

 

Źródło: *Artykuł partnera


Czytaj również

SOLARMAT FOTOWOLTAIKA
OSK AS Krotoszyn | Maria i Zenon Maśniakowie | Kursy na prawo jazdy | Kategorie AM, A1, A2, A, B, E/B